10
Σεπτέμβριος
 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ

Συντάχτηκε από τον  στις 11:05

Είναι σίγουρα χρήσιμο να γνωρίζει κανείς, ότι ο νόμος προβλέπει ειδική μεταχείριση

του εργατικού έναντι του εξωεργατικού ατυχήματος και βάσει αυτής οι παροχές της ασφάλισης του ΙΚΑ χορηγούνται με ευνοϊκότερες προϋποθέσεις στην περίπτωση του πρώτου έναντι του δεύτερου. Ειδικότερα, επί εργατικού ατυχήματος, οι ασφαλισμένοι δικαιούνται γενικά τις παροχές του ανωτέρω ασφαλιστικού φορέα, σε χρήμα και σε είδος, άσχετα με το χρόνο ασφάλισής τους, δηλαδή χωρίς να απαιτείται να έχουν πραγματοποιήσει ορισμένο αριθμό ημερών εργασίας. Αντιθέτως, επί εξωεργατικού ατυχήματος οι ασφαλισμένοι δικαιούνται γενικά όλες τις ανωτέρω ασφαλιστικές παροχές, εάν έχουν πραγματοποιήσει το μισό (1/2) αριθμό μόνο από τις ημέρες εργασίας που απαιτούνται εκάστοτε για τη χορήγηση των αντίστοιχων παροχών της ασφάλισης.

Σχετικά Άρθρα

 • Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΗΘΙΚΗ ΒΛΑΒΗ ΛΟΓΩ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ

  Του Γιάννη Καρούζου – Εργατολόγου

   

  Κατά το άρθρο 1 του Ν. 551/1915 προκύπτει ότι εργατικό ατύχημα θεωρείται αυτό που προκαλείται από βίαιο συμβάν σε εργάτη ή υπάλληλο κατά την εκτέλεση της εργασίας του ή με αφορμή αυτήν[1]. Υπόχρεος μάλιστα σε αποζημίωση, σύμφωνα με το άρθρο 2 του ως άνω νόμου είναι και ο εργοδότης οικοδομικών ή άλλων τεχνικών εργασιών. Συγκεκριμένα, όμως, οι οικοδομικές εργασίες διενεργούνται, αφού προηγουμένως καταρτιστεί σύμβαση έργου ανάμεσα στον εργοδότη-κύριο του έργου και τον εργολάβο, υπεύθυνο για την εκτέλεση και την παράδοση του έργου[2]. Κατά τη διάταξη του άρθρου 681 του Αστικού Κώδικα, «με τη σύμβαση έργου ο εργολάβος έχει υποχρέωση να εκτελέσει το έργο και ο εργοδότης να καταβάλει τη συμφωνημένη αμοιβή». Από τα δε άρθρα 914, 932 του Αστικού Κώδικα και 1, 16 του Ν. 551/1915 προκύπτει ότι χρηματική ικανοποίηση για ηθική βλάβη ή ψυχική οδύνη οφείλεται επί εργατικού ατυχήματος όταν συντρέχουν οι όροι της αδικοπραξίας. Επομένως, το ζήτημα που τίθεται εν προκειμένω είναι αν ο «πλασματικός εργοδότης»-κύριος του έργου ευθύνεται για την καταβολή χρηματικής ικανοποίησης σε εργάτη, ο οποίος υπέστη εργατικό ατύχημα κατά τη διάρκεια οικοδομικών εργασιών[3].

  Σύμφωνα με παλαιότερη τάση της νομολογίας[4], ο εργοδότης ναι μεν απαλλάσσεται από κάθε από κάθε ευθύνη σε περίπτωση υπαγωγής του παθόντος στην ασφάλιση του ΙΚΑ, ακόμη και σε περίπτωση που το ατύχημα προκλήθηκε από αμέλεια του εργοδότη ή των προστηθέντων του σχετικά με την μη τήρηση των κανονισμών ασφαλείας. Ωστόσο, δεν απαλλάσσεται από την ευθύνη του για τη χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης του παθόντος. Σημαντικότερη μάλιστα γνώμη αυτής της νομολογίας είναι ότι στις οικοδομικές εργασίες ως εργοδότης, σε περίπτωση ατυχήματος ασφαλισμένου του ΙΚΑ, θεωρείται όχι μόνον ο εργολάβος αλλά και ο κύριος του έργου, ήτοι ο πλασματικός εργοδότης. Έρεισμα της ανωτέρω άποψης αποτελεί η πρόβλεψη του άρθρου 8 παράγραφος 5 του Θεσμικού περί ΙΚΑ Νόμου 1846/1951. Ήτοι, κατά την ανωτέρω διάταξη, ως εργοδότης για τις οικοδομικές εργασίες, που εκτελούνται από τον κύριο του έργου ή με τη μεσολάβηση τρίτων προσώπων (εργολάβων, υπεργολάβων), θεωρείται ο κύριος του κτίσματος που ανεγείρεται, συμπληρώνεται, μεταρρυθμίζεται, επισκευάζεται ή κατεδαφίζεται. Αυτό συνεπάγεται ότι ο κύριος του έργου ωςεργοδότης, πλασματικός έστω, υπέχει την υποχρέωση να καταβάλει, για το έργο που συμφωνήθηκε να γίνει για λογαριασμό του, πέραν της εργολαβικής αμοιβής (681 ΑΚ), και την εργοδοτική και εργατική ασφαλιστική εισφορά στο ΙΚΑ.

  Και ναι μεν, κατά τις διατάξεις του άρθρου 8 παρ. 5 του α.ν.1846/1951 και εκείνης του άρθρου 26 παρ. 9 του ίδιου νόμου, στις οικοδομικές εργασίες, ως εργοδότης, από την άποψη εφαρμογής του εν λόγω νόμου περί κοινωνικών ασφαλίσεων θεωρείται όχι μόνο ο εργολάβος ή υπεργολάβος, που προσλαμβάνει και αμείβει τους ασφαλισμένους, αλλά και ο κύριος του έργου (πλασματικός εργοδότης), πλην όμως, ο τελευταίος θεωρείται ως «πλασματικός εργοδότης» αποκλειστικά και μόνο αναφορικά με την εφαρμογή του αμέσως πιο πάνω νόμου και όχι ως πρόσωπο που αντικειμενικώς ευθύνεται για την καταβολή χρηματικής ικανοποιήσεως λόγω ηθικής βλάβης εξαιτίας τραυματισμού του με τον εργολάβο με σύμβαση εργασίας συνδεόμενου παθόντος[5].

  Άλλωστε, οι διατάξεις του άρθρου 16 παρ. 1 του κ.ν. 551/1915, κατά τις οποίες ο παθών σε εργατικό ατύχημα δικαιούται να εγείρει την αγωγή του κοινού αστικού δικαίου και να ζητήσει πλήρη αποζημίωση μόνο όταν το ατύχημα μπορεί να αποδοθεί σε δόλο του εργοδότη ή των προστηθέντων του ή όταν επήλθε σε εργασία στην οποία δεν τηρήθηκαν οι διατάξεις νόμων, διαταγμάτων ή κανονισμών για τους όρους ασφαλείας των εργαζομένων και εξαιτίας της μη τηρήσεως των διατάξεων αυτών, αναφέρονται στην επιδίκαση αποζημιώσεως για περιουσιακή ζημία και όχι στη χρηματική ικανοποίηση, για την οποία δεν υπάρχει πρόβλεψη στον ανωτέρω νόμο και εφαρμόζονται γι’ αυτόν μόνο οι γενικές διατάξεις[6]. Ως εκ τούτου, η ανωτέρω παλαιότερη τάση της νομολογίας δεν είναι η ορθή.

  Από τα παραπάνω συνάγεται ότι τυχόν ευθύνη του κυρίου του έργου για ηθική βλάβη λόγω εργατικού ατυχήματος, που υπέστη εργάτης-οικοδόμος, εξαρτάται από το αν θεμελιώνεται ανάμεσα στον πρώτο και τον αντισυμβαλλόμενό του εργολάβο σχέση πρόστησης. Ήτοι, ζητούμενο είναι αν ο πλασματικός εργοδότης ευθύνεται για τις υπαίτιες και άδικες πράξεις του εργολάβου.

  Η έννοια της πρόστησης συνίσταται στην τοποθέτηση, το διορισμό, τη χρησιμοποίηση από ένα πρόσωπο (προστήσαντα) ενός άλλου προσώπου (προστηθέντος) σε θέση ή απασχόληση, που αποβλέπει στη διεκπεραίωση υποθέσεως και γενικότερα στην εξυπηρέτηση των επαγγελματικών, οικονομικών ή άλλων συμφερόντων του προστήσαντος[7]. Ήτοι, η δράση του προστηθέντος διευρύνει τον κύκλο επαγγελματικών δραστηριοτήτων του προστήσαντος. Νομική βάση δε της πρόστησης αποτελεί η διάταξη 922 του Αστικού Κώδικα, κατά την οποία «ο προστήσας κάποιον άλλο σε μια υπηρεσία ευθύνεται για τη ζημία που ο προστηθείς προξένησε σε τρίτον παράνομα κατά την υπηρεσία του». Συνεπώς, ο προστηθείς τελεί υπό την επίβλεψη του προστήσαντος και ακολουθεί τις εντολές του[8]. Τοιουτοτρόπως, δημιουργείται ανάμεσά τους μια σχέση εξάρτησης.

  Παρά ταύτα, η πιο πρόσφατη νομολογία θεωρεί ότι ανάμεσα στον πλασματικό εργοδότη-κύριο του έργου και τον εργολάβο δε δημιουργείται σχέση εξάρτησης[9]. Ειδικότερα, από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 922, 681, 688 - 691 του ΑΚ, προκύπτει ότι γενικώς ο εργολάβος, αφού δεν εξαρτάται από τον εργοδότη, δεν θεωρείται ότι βρίσκεται σε σχέση πρόστησης μαζί του και συνεπώς είναι ανεύθυνος ο εργοδότης για τις υπαίτιες και άδικες πράξεις του εργολάβου ή των από αυτόν προστηθέντων προσώπων κατά την εκτέλεση του έργου[10]. Επομένως, η σύγχρονη νομολογία καταλήγει ότι δεν υφίσταται σχέση πρόστησης ανάμεσα στους δύο αντισυμβαλλομένους, κύριο του έργου και εργολάβο, διότι δε συντρέχει το στοιχείο της εξάρτησης, καθώς επίσης επειδή ο εργολάβος δεν ενσωματώνεται στον κύκλο επιχειρηματικής δραστηριότητας του εργοδότη[11].

  Κατά τα ως άνω, ο πλασματικός εργοδότης δεν ευθύνεται, κατ’ αρχήν, ως προς την καταβολή χρηματικής ικανοποίησης λόγω εργατικού ατυχήματος εργάτη που έχει προσλάβει ο εργολάβος. Εντούτοις, ο κύριος του έργου έχει τη δυνατότητα να επιφυλάξει ρητά ή σιωπηρά για τον εαυτό του τη διεύθυνση και την επίβλεψη εκτελέσεως του έργου και μάλιστα το δικαίωμα παροχής οδηγιών προς τον εργολάβο[12]. Μόνο σε αυτήν την περίπτωση, θεωρείται ότι έχει θεμελιωθεί σχέση πρόστησης ανάμεσα στους δύο αντισυμβαλλομένους. Οπότε, κατ’ εξαίρεση, ο πλασματικός εργοδότης ευθύνεται για τις υπαίτιες και άδικες πράξεις του εργολάβου[13], κατά τις διατάξεις των άρθρων 330, 334 και 922 του Αστικού Κώδικα[14].

  Συμπερασματικά, ο γενικός κανόνας είναι η έλλειψη πρόστησης πλασματικού εργοδότη και εργολάβου. Παράδειγμα αποτελεί το εργατικό ατύχημα που υπέστη εργάτης-οικοδόμος σε εργασίες ρίψεως έτοιμου σκυροδέματος σε ανεγειρόμενη οικοδομή, την οποία είχε αναλάβει να κατασκευάσει δυνάμει συμβάσεως έργου ο εργολάβος. Εν προκειμένω, ναι μεν ο πλασματικός εργοδότης ήταν κύριος της ανεγειρόμενης οικοδομής, μολαταύτα, την κατασκευή της είχε αναθέσει, δυνάμει συμβάσεως έργου, στον εργολάβο, ο οποίος και την κατασκεύαζε και έτσι δεν βρισκόταν σε σχέση πρόστησης με τον εν λόγω κύριο της οικοδομής. Σημειωτέον ότι, ο κύριος του έργου, ούτε είχε προσλάβει τον εργάτη-παθόντα, αλλά και ούτε είχε επιφυλάξει στον εαυτό του τη διεύθυνση και επίβλεψη της εκτελέσεως του έργου με υποχρέωση του αντισυμβαλλομένου του (εργολάβου) να υπακούει στις οδηγίες του καιέτσι να θεωρείται ως προστηθείς[15]. Ομοίως, σε αντίστοιχη περίπτωση τραυματισμού εργαζομένου σε εκτέλεση έργου ελαιοχρωματισμού πολυκατοικίας, που είχε αναλάβει ο εργολάβος, στον οποίο παρείχε την εργασία του ο τραυματισθείς εργαζόμενος, δεν ευθύνεται ο κύριος του έργου για την αποκατάσταση της ηθικής βλάβης του παθόντος, αλλά ο εργολάβος.

  Εν κατακλείδι, ο εργολάβος, αφού δεν εξαρτάται από τον εργοδότη, δεν θεωρείται ότι βρίσκεται σε σχέση πρόστησης μαζί του και συνεπώς είναι ανεύθυνος ο εργοδότης για τις υπαίτιες και άδικες πράξεις του εργολάβου ή των από αυτόν προστηθέντων προσώπων κατά την εκτέλεση του έργου, εκτός εάν ο εργοδότης έχει επιφυλάξει στον εαυτό του τη διεύθυνση και επίβλεψη της εκτελέσεως του έργου και ο εργολάβος υπακούει στις οδηγίες του, οπότε θεωρείται ως προστηθείς. Το γεγονός ότι στις οικοδομικές εργασίες, ως εργοδότης, από την άποψη εφαρμογής του νόμου περί κοινωνικών ασφαλίσεων θεωρείται όχι μόνο ο εργολάβος, που προσλαμβάνει και αμείβει τους ασφαλισμένους, αλλά και ο κύριος του έργου (πλασματικός εργοδότης), δεν ασκεί επιρροή, αφού ο τελευταίος θεωρείται ως "πλασματικός εργοδότης" αποκλειστικώς και μόνο εν σχέσει προς την εφαρμογή του ως άνω νόμου και όχι ως πρόσωπο το οποίο αντικειμενικώς ευθύνεται για την καταβολή χρηματικής ικανοποιήσεως λόγω ηθικής βλάβης εξ αιτίας τραυματισμού του με τον εργολάβο με σύμβαση εργασίας συνδεόμενου παθόντος[16].  [1] Ατομικό Εργατικό Δίκαιο, Στυλιανός Γ. Βλαστός, Έκδοση 2012, σελ.452

  [2] Σύντομη Ερμηνεία Αστικού Κώδικα, Απόστολου Σ. Γεωργιάδη, Έκδοση 2010, σελ. 1248

  [3] ΑΠ 1599/2012, ΑΠ 1168/2007

  [4] ΑΠ 1117/1986

  [5] ΑΠ 1117/1986, ΑΠ 1417/1991

  [6] ΑΠ 1168/2007

  [7] ΜΠΡ ΘΕΣΣΑΛ 12125/2009

  [8] Σύντομη Ερμηνεία Αστικού του Κώδικα, Απόστολου Σ. Γεωργιάδη, Έκδοση 2010, σελ. 1868-1869

  [9] ΜΠΡ ΑΘ 520/2009, ΜΠΡ ΘΕΣΣΑΛ 12125/2009

  [10] ΑΠ 1168/2007

  [11] Σύντομη Ερμηνεία του Αστικού Κώδικα, Απόστολου Σ. Γεωργιάδη, Έκδοση 2010, σελ. 1870

  [12] ΜΠΡ ΑΘ 520/2009, 12125/2009

  [13] ΑΠ 1168/2007

  [14] ΑΠ 1599/2012

  [15] ΑΠ 1168/2007

  [16] ΑΠ 1168/2007

   

   

 • ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΤΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΑ ΡΟΜΠΟΤ ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ Η ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
  Κατηγορία: Η ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

  Ανησυχία για το μέλλον της απασχόλησης και τη βιωσιμότητα των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης.

  Στο κατώφλι της 4ης βιομηχανικής επανάστασης οι προκλήσεις για τον άνθρωπο είναι πολλές σε οικονομικό, κοινωνικό και προσωπικό επίπεδο. Οι αλλαγές είναι ραγδαίες και δεν είναι λίγοι εκείνοι που πιστεύουν πως το ανθρώπινο είδος θα υποστεί έναν εξοντωτικό ανταγωνισμό και σταδιακά θα παραγκωνιστεί από ευφυή ρομπότ.

  Γράφει η Μαρία Ζαχαροπούλου

  Γι’ αυτό και έχει μεγάλο ενδιαφέρον η είδηση πως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μελετά τη δημιουργία ενός νομικού στάτους «ηλεκτρονικών προσώπων» για τα εργαζόμενα ρομπότ, με συγκεκριμένες υποχρεώσεις αλλά και δικαιώματα.  Η κίνηση αυτή έρχεται να δώσει απάντηση στο γεγονός πως τα  ρομπότ και οι υπολογιστές μπορεί να αποδειχθούν «ιδανικοί εργαζόμενοι» για τους εργοδότες αφού δεν κουράζονται, άρα δεν χρειάζονται διακοπές και διαλείμματα, δεν διεκδικούν και δεν έχουν ανάγκη τις ασφαλιστικές εισφορές. Θύματα όλων αυτών των κοσμογονικών εξελίξεων θα είναι, όπως λένε οι ειδικοί, οι απλοί εργαζόμενοι με την οικονομική ανισότητα να βαθαίνει και τα προβλήματα να αυξάνονται. Έτσι, εκατομμύρια εργαζόμενοι ενδέχεται να βρεθούν αντιμέτωποι με το φάσμα της ανεργίας, της φτώχειας και της αποξένωσης.

  Τα σενάρια επιστημονικής φαντασίας ταινιών του Χόλιγουντ είναι πλέον πραγματικότητα.  Ήδη, η Google παρουσίασε το «πρώτο λειτουργικό πρωτότυπο» ενός αυτόνομου οχήματος. Μια ιαπωνική εταιρία έχει στα σκαριά το πρώτο αυτοματοποιημένο αγρόκτημα στον κόσμο, στο οποίο τα ρομπότ-αγρότες θα κάνουν όλες τις δουλειές. Εργοστάσια στην Κίνα ετοιμάζονται να αντικαταστήσουν τους εργάτες τους με ρομπότ ρίχνοντας κατακόρυφα το κόστος παραγωγής, ενώ ήδη στην ίδια χώρα, εστιατόριο σερβίρει τους πελάτες του με ρομπότ-σερβιτόρους…

  Η σύνδεση του ανθρώπινου μυαλού με μηχανές είναι γεγονός, καθώς έχουν δημιουργηθεί ρομποτικά προσθετικά άκρα που ανταποκρίνονται στις εντολές που λαμβάνουν. Μη επανδρωμένα τηλεκατευθυνόμενα αεροσκάφη χρησιμοποιούνται εδώ και πολλά χρόνια από το στρατό, ενώ πρόσφατα έκανε χρήση και η αστυνομία στην Ινδία.

  Και αυτά είναι μόνο μερικά παραδείγματα. Είναι χαρακτηριστικό πως κατά την περίοδο 2010-14, η μέση αύξηση των πωλήσεων ρομπότ ανήλθε στο 17% ετησίως, ενώ το 2014 οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 29%. Πρόκειται για  τη μεγαλύτερη κατ’ έτος αύξηση που έχει καταγραφεί μέχρι σήμερα.

  Ενδεικτική της κατάστασης που διαμορφώνεται είναι η εκτίμηση ότι μέχρι το 2020, λόγω της χρήσης των νέων τεχνολογιών, η Ευρώπη μπορεί να αντιμετωπίζει έλλειψη έως και 825.000 επαγγελματιών στον τομέα της τεχνολογίας και των πληροφοριών, ενώ στο 90% των θέσεων εργασίας θα απαιτούνται τουλάχιστον βασικές ψηφιακές δεξιότητες.

  Ειδικό νομικό καθεστώς για τα «έξυπνα ρομπότ»

  Από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προτείνεται η δημιουργία ενός ειδικού νομικού καθεστώτος για τα ρομπότ, ώστε τουλάχιστον τα πιο εξελιγμένα, αυτόνομα ρομπότ, να αναγνωρίζονται ως «ηλεκτρονικά πρόσωπα» με ειδικά δικαιώματα και υποχρεώσεις, όπως η επανόρθωση τυχόν ζημίας που προκαλούν, καθώς και να εφαρμόζεται η ηλεκτρονική αυτή προσωπικότητα στις περιπτώσεις κατά τις οποίες ρομπότ λαμβάνουν αυτόνομα έξυπνες αποφάσεις ή έρχονται με άλλον τρόπο σε ανεξάρτητη διάδραση με τρίτα μέρη.

  Μάλιστα, προτείνεται οι ιδιοκτήτες να πληρώνουν κοινωνική ασφάλιση για τα «ηλεκτρονικά πρόσωπα» που εργάζονται στις εταιρίες τους, ενώ αφήνουν ανοικτό ακόμη το ενδεχόμενο να χρειαστεί προσαρμογή και της νομοθεσίας, που αφορά στη φορολόγηση και στη νομική ευθύνη.

  Έτσι, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θεωρεί ότι, λόγω της εξέλιξης και της χρήσης της ρομποτικής και της τεχνητής νοημοσύνης στην απασχόληση και κατά συνέπεια στη βιωσιμότητα των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης των κρατών μελών, θα πρέπει να εξεταστεί το ενδεχόμενο θέσπισης απαιτήσεων ενημέρωσης για εταιρίες σχετικά με το βαθμό και την αναλογία της συνεισφοράς της ρομποτικής και της τεχνητής νοημοσύνης στα οικονομικά αποτελέσματα χρήσης μιας εταιρίας, ώστε τα στοιχεία αυτά να αξιολογηθούν αναφορικά με τη φορολόγηση και τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης.

  Η αρμόδια  Επιτροπή, μάλιστα, καλείται να παρακολουθεί στενότερα τις τάσεις στον τομέα της απασχόλησης, εστιάζοντας στη δημιουργία και την απώλεια θέσεων εργασίας σε διάφορους τομείς δεξιοτήτων. Δηλαδή, να δημιουργήσει ένα  νέο χάρτη απασχόλησης, με βάση τις θέσεις εργασίας που καταργούνται ή δημιουργούνται με αφορμή την αυξημένη χρήση ρομπότ.

  Ανησυχίες για το μέλλον της απασχόλησης και τη βιωσιμότητα των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης

  «Η πρόοδος της ρομποτικής και της τεχνητής νοημοσύνης εγείρει πλείστα νομικά και ηθικά ζητήματα, τα οποία επιβάλλουν την έγκαιρη παρέμβαση σε επίπεδο ΕΕ», λέει στο newsbeast.gr ο εργατολόγος Γιάννης Καρούζος. Όπως εξηγεί, «η εξέλιξη των ρομπότ και της τεχνητής νοημοσύνης μπορεί να προκαλέσει την αντικατάσταση, σε μεγάλο βαθμό, της ανθρώπινης εργασίας από ρομπότ, πράγμα που δημιουργεί ανησυχίες σχετικά με το μέλλον της απασχόλησης και τη βιωσιμότητα των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης, εφόσον διατηρηθεί η υφιστάμενη βάση επιβολής των φόρων, με αποτέλεσμα να αυξηθούν οι ανισότητες στην κατανομή του πλούτου. Στο πλαίσιο αυτό, είναι αναγκαία η στενή παρακολούθηση της εξέλιξης της απασχόλησης για την αποφυγή αρνητικών επιπτώσεων στην αγορά εργασίας».

  Ο κ. Καρούζος παρατηρεί πως «η αυτονομία των ρομπότ, υπό το πρίσμα των υφιστάμενων νομικών κατηγοριών, εγείρει ερωτήματα σχετικά με τη νομική θέση τους, εάν θα πρέπει δηλαδή να νοούνται ως φυσικά πρόσωπα, ως νομικά πρόσωπα, ή ως αντικείμενα, ή αν πρέπει να δημιουργηθεί μια νέα κατηγορία, με τα δικά της ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τις δικές της επιπτώσεις όσον αφορά την απόδοση δικαιωμάτων και υποχρεώσεων, συμπεριλαμβανομένης της ευθύνης για ζημία».

  Από την πλευρά τους, οι  εταιρίες ρομποτικής διαφωνούν με ενδεχόμενες ρυθμίσεις υποστηρίζοντας πως την δεδομένη στιγμή είναι πρώιμες και περίπλοκες. Σε κάθε περίπτωση το… νόμισμα έχει δυο όψεις αφού βραχυπρόθεσμα, η ρομποτική και η τεχνητή νοημοσύνη υπόσχονται οφέλη όσον αφορά στην αποδοτικότητα και στην εξοικονόμηση δαπανών, όχι μόνο στους τομείς της παραγωγής και του εμπορίου, αλλά και σε τομείς όπως οι μεταφορές, το σύστημα υγείας, η εκπαίδευση και η γεωργία, ενώ καθιστούν, παράλληλα, δυνατό να αποφεύγεται η έκθεση των ανθρώπων σε επικίνδυνες συνθήκες, όπως για παράδειγμα κατά τον καθαρισμό χώρων μολυσμένων με τοξικά απόβλητα.

  Το ζητούμενο είναι να βρεθεί η χρυσή τομή, ώστε η ενδεχόμενη κρίση να αποδειχθεί ευκαιρία καθώς, όπως λένε οι ειδικοί, η εξέλιξη μπορεί να δημιουργήσει νέες ευκαιρίες απασχόλησης με νέες θέσεις εργασίας στον τομέα της τεχνολογίας και των πληροφοριών (π.χ. κατασκευή, συντήρηση, έλεγχος λειτουργίας, επισκευή, βελτιστοποίηση των ρομπότ κ.ά.). Η δημιουργία ενός νέου μοντέλου απασχόλησης, που θα έχει στην καρδιά του την συλλογικότητα και τις ιδιαιτερότητες των ανθρώπινων δυνατοτήτων, είναι για πολλούς το μυστικό της επόμενης ημέρας.

  ΠΗΓΗ: http://www.newsbeast.gr/greece/arthro/2319218/kinoniki-asfalisi-sta-ergazomena-rompot-isigite-i-evropaiki-epitropi

   

   

 • ΕΥΘΥΝΕΤΑΙ Ο ΚΥΡΙΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΗΘΙΚΗ ΒΛΑΒΗ ΛΟΓΩ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ?

  Ο κύριος ιδιωτικού οικοδομικού έργου ευθύνεται από κοινού

 • ΑΝ ΕΝΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ ΥΠΕΣΤΗ ΑΤΥΧΗΜΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΠΕΡΓΙΑΣ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΔΙΚΑΙΟΥΤΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ?
  Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ & ΚΡΙΣΗ

  Σύμφωνα με τον ορισμό του εργατικού ατυχήματος

 • ΕΥΘΥΝΕΤΑΙ Ο ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑ ΠΟΥ ΥΠΕΣΤΗ ΕΡΓΑΤΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΟΥ?

  Ο ιδιοκτήτης του ακινήτου είναι ο εργοδότης του εργολάβου,

920x45 clean


followus 2
fb button  twitter button  youtube icon
logo 4
ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ      ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Copyright © 2014
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ - ΕΡΓΑΤΟΛΟΓΟΣ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ